Oarjesápmelaš gielat

Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Dán artihkkalis dáidet leat čállinmeattáhusat. Jus háliidat, de divo daid ja váldde eret dan málle. Giitu!

Oarjesápmelaš gielat gullet sámegielaide ovttas nuortasápmelaš gielaiguin. Oarjesápmelaš gielaid joavku juohkáša lullijovkui ja davvijovkui. Lullijovkui gullet lullisámegiella ja ubmisámegiella. Lullisámegielain loahpajietnadadat leat seilon buorebut go eará sámegielain. Oarjesápmelaš gielaid davvijoavku juohkáša oarjejoavkui, masa gullet biđonsámegiella ja julevsámegiella, ja davvijovkui masa gullá davvisámegiella.

Oarjesápmelaš gielat[rievdat | edit source]

Lullijoavku
Davvijoavku
Davvijoavkku oarjejoavku
Davvijoavkku davvijoavku
 • davvisámegiella
  • Durdnosa sámegiella
  • Finmárkku suopmanat
   • Finmárkku oarjesuopmanat
   • Finmárkku nuortasuopmanat
  • Mearrasámegiella