Vilgessealčáihni

Wikipedia'as/is
Dán artihkkalis dáidet leat čállinmeattáhusat. Jus háliidat, de divo daid ja váldde eret dan málle. Giitu!
Vilgessealčáihni
Dendrocopos leucotos leucotos

Vilgessealčáihni (Dendrocopos leucotos) lea čáihnniide gullevaš loddi.