Qin Shi Huang

Wikipedia'as/is
Dán artihkkalis dáidet leat čállinmeattáhusat. Jus háliidat, de divo daid ja váldde eret dan málle. Giitu!

Qin Shi Huang (Kiinnágillii:秦始皇; pinyin: Qín Shǐ Huáng; Wade-Giles: Ch'in Shih-huang) (259 BCE – 210 BCE),personnamma Ying Zheng, lei Kiinnás gonagas.