Qin Shi Huang

Wikipedia
Dán artihkkalis dáidet leat čállinmeattáhusat. Jus háliidat, de divo daid ja váldde eret dan málle. Giitu!
QinshihuangBW.jpg

Qin Shi Huang (Kiinnágillii:秦始皇; pinyin: Qín Shǐ Huáng; Wade-Giles: Ch'in Shih-huang) (259 BCE – 210 BCE),personnamma Ying Zheng, lei Kiinnás gonagas.