Mátta-Várjjaga sámegiel báikenamat

Wikipedia
Mátta-Várjjat Finnmárkku fylkkas

Dát lea Mátta-Várjjaga sámegiel báikenamaid listu.

Báikenamat[rievdat | Rievdat gáldu]

Davvisámegiella Dárogiella
Allanjárga Oterneset (no, nn)
Allaoaivi Høgfjellet (no, nn)
Anárašsuotnju Enaremyrane (no, nn)
Ádjámuorragohppi Vedbukta (no, nn)
Áhcersuolu Vardeskjæret (no, nn)
Áhkojávri Kjerringvatnet (no, nn)
Áitegurjávrrit Stabbursvatnet (no, nn)
Áitejávri Stabbursvatnet (no, nn)
Ákkelgáisá Skogerøytoppen (no, nn)
Ákkeljávri Ørnevatnet (no, nn)
Áldoaivi Simlefjellet (no, nn)
Áldojávri Simlevatnet (no, nn)
Álosrohtonjárga Svenskesteinneset (no, nn)
Ánddevárri Halonenfjellet (no, nn)
Ánddilguollejávri Midtfjellvatnet (no, nn)
Ánnagrehtajávri Annkrøttvatnet (no, nn)
Ávnoaivi Kilefjellet (no, nn)
Badjenjávdán Veines (no, nn), Øvre Neiden (no, nn)
Bajimus Roavvejávri Snauvatnet, øvre (no, nn)
Bajit Čeavrresjávri Otervatnan (no, nn)
Baskkesbogenjárga Trangholet (no, nn)
Báhčaveaivuotna Elvenesfjorden (no, nn), Bøkfjorden (no, nn)
Báhčeveaijohka Pasvikelva (no, nn)
Báhpagohppi Prestebukta (no, nn)
Báhpajávri Prestevatnet (no, nn)
Báhttervárri Bugøynesfjell (no, nn)
Báiskegohppi Måsebukta (no, nn)
Báktenjunni Kvessaneset (no, nn)
Báktesuolu Bergholmen (no, nn)
Bálddesjávri Kveitevatnet (no, nn)
Bálojávri Stabbursvatnet, store (no, nn)
Bálonjárga Vardnes (no, nn)
Bánnajohka Banebekken (no, nn)
Bárašjávri Parvatnet (no, nn)
Bárdevuonjávri Vagnfjordvatnet (no, nn)
Bárdevuonoaivi Vognfjordfjellet (no, nn)
Bárdevuotna Vagnfjorden (no, nn)
Bártelásis Berffiskjæran (no, nn)
Bártevárri Kranglfjellet (no, nn)
Bávkalásis Brakskjæret (no, nn)
Bealjáidjávrrit Øretoppvatnet (no, nn)
Beanajávri Hundvatnet (no, nn)
Beanavađđa Hundvasshøgda (no, nn)
Bearttelváhki Tyttebærbukta (no, nn)
Beazenjáraláš Kjerrisnesfjellet (no, nn)
Biehkančohkka Haukfjelltoppen (no, nn)
Boahčejávri Krokvatnet (no, nn)
Bohttejohka Flomelva (no, nn)
Bordejávri Instrumentvatnet (no, nn)
Bordejohka Bordebekken (no, nn)
Bordevárri Bordevárri-syd (no, nn)
Borgelásis Fokskjæret (no, nn)
Borjjasbákti Seilberget (no, nn)
Boršejávri Langvatnet (no, nn)
Buljargohppi Buldervika (no, nn)
Buođggáidsuolu Bugøya (no, nn)
Buollánoaivi Brannfjellet, s (no, nn)
Buollánsuolu Brannholmen (no, nn)
Buškoaivi Smalvasshaugen (no, nn)
Buškojávri Smalvatn (no, nn)
Cihcenjárga Oksebåsneset (no, nn)
Cihcenjárluokta Gullsmedvika (no, nn)
Civzzavuonnjárga Lille Jarfjordneset (no, nn)
Civzzavuotna Lille Jarfjorden (no, nn)
Cizášjávri Store Spurvvatnet (no, nn)
Cizášluoppal Lille Spurvvatnet (no, nn)
Coagalmbákti Toppen (no, nn)
Coagalmjávrrit Valenvatnan (no, nn)
Coagalmsuolu Valholmen (no, nn)
Coagansuolu Hinnøya (no, nn)
Čavččagáisá Høstfjell (no, nn)
Čádjetjávri Øvre Buholmvatn (no, nn)
Čádjetsuolu Buholmen (no, nn)
Čáđđervárri Kolfjellet (no, nn)
Čáhppesrokkejohka Svartdalselva (no, nn)
Čearretjávri Tennvatn (no, nn)
Čearretjávri Tennvatnet (no, nn)
Čearretoaivi Gamnesbuktfjellet (no, nn)
Čeavrresmuorjohka Oterbekken (no, nn)
Čelismuotki Sletteidet (no, nn)
Čiežagohppi Sjurbukta (no, nn)
Čižžejávri Vegvatnet (no, nn)
Čižževuotna Spurvfjorden (no, nn)
Čoahkenlássát Oterfjordskjæret (no, nn)
Čoahkenvuotna Oterfjorden (no, nn)
Čoallejávri Låsvannet (no, nn)
Čoammir Kim (no, nn)
Čoarbealvárri Reinbogfjellet (no, nn)
Čoarveluobbalat Hornvatna (no, nn)
Čoarvesuolojávri Hornholmvatnet (no, nn)
Čoavvejávri Trevatnet (no, nn)
Čordnoaivi Haglklumpen (no, nn)
Čorrojávri Rabbvatnet (no, nn)
Čuđiidvárri Røvarfjellet (no, nn)
Čuoikadievvá Mygghaugen (no, nn)
Daŋasbákti Hælen (no, nn)
Daŋasoaivi Lyngberget (no, nn)
Daŋasoaivi Lyngklumpen (no, nn)
Davverivdnji Sølfarstraumen (no, nn)
Davvevárri Storbuktfjellet (no, nn)
Dálasoaivi Straumfjellet (no, nn)
Dálmmat Kjelmøya (no, nn)
Dámmošjávri Tamasjokkvatnet (no, nn)
Dámmošjohka Vintervoldelva (no, nn)
Dámmošjohka Ørretelv (no, nn)
Dámmošjohvárri Tamasjokkfjellet (no, nn)
Dápmotjávri Ørretvatnet (no, nn)
Dápmotjávri Ørretvatnet (no, nn)
Dápmotjávri Ørretvatnet (no, nn)
Dápmotjávrrit Matvatnet, nedre (no, nn)
Dápmotoaivi Ørretvasshøgda (no, nn)
Dážagohppi Nordmannbukta (no, nn)
Dážagohppi Nordmannsbukta (no, nn)
Dážaidleahki Norskedalen (no, nn)
Dážajohka Norskebekken (no, nn)
Dážajohka Norskelva (no, nn)
Dážaleahki Nordmannsdalen (no, nn)
Dážvárri Norskfjellet (no, nn)
Deavutnjáraláš Kobbtinden (no, nn)
Deavutnjárga Kobbneset (no, nn)
Doaresoaijeaggi Tverrbergmyra (no, nn)
Doaresoaivi Tverrberget (no, nn)
Doaresoaivi Tverrhaugen (no, nn)
Doaresvárri Tverrfjellet (no, nn)
Doggeluoppal Figenschouvatnet (no, nn)
Dulkkalásis Tolken (no, nn)
Duolbajávri Holmvatnet (no, nn)
Duolbajávri Lille Valvatnet (no, nn)
Eabbarašjeaggi Bøttemyra (no, nn)
Eabbarašláttu Bøttemyrvatnet (no, nn)
Ellesuolu Elenholmen (no, nn)
Evvájávri Evavatnet (no, nn)
Fáhccagohppi Vottbukta (no, nn)
Fáhccasuolu Vottholmen (no, nn)
Fálesgohppi Kvalbukta (no, nn)
Fálesgohppi Valbukta (no, nn)
Fálesnjárga Kvalneset (no, nn)
Fállečievrrajávri Hauktjern (no, nn)
Fállejávri Hauksjøen (no, nn)
Fállejohka Haukelva (no, nn), Falkeelva (no, nn)
Fállenjunnás Haukberget (no, nn)
Fálleveaijávri Storvatnet (no, nn)
Fálleveaijohka Tårnelva (no, nn)
Fálleveailuoppal Rundvatnet (no, nn)
Fálleveaivárri Haukfjellet (no, nn)
Fárrenjávri Ferdesvatnet (no, nn)
Fárrenjeaggi Ferdesmyra (no, nn)
Fárrennurki Farkollen (no, nn)
Fávlesuolu Ytre Kobbholmen (no, nn)
Finnijávri Finntjørna (no, nn)
Fuonejávri Husvatnet (no, nn)
Gabegáisá Gabrielfjellet (no, nn)
Gahpirláttu Huetjørna (no, nn)
Gaskasuolu Kasterholmen (no, nn)
Gaskavuonjávri Fraktevatn (no, nn), Midtfjordvatnet (no, nn)
Gaskkamus Roavvejávri Snauvatnet, midtre (no, nn)
Gazzaboahkánjávri Langvatnet (no, nn)
Gazzaboahkánluoppal Vintervollvatnet (no, nn)
Gáddeluoppal Hasetjørna (no, nn)
Gáicajáraláš Geithøgda (no, nn)
Gáicajávri Geitvatnet (no, nn)
Gáisajávri Fjellvatnet (no, nn)
Gáivojohka Gaivobekken (no, nn)
Gálašanjávri Store Holmvatn (no, nn)
Gáldojávri Brønnvatnet (no, nn)
Gállogohppi Skallvåg (no, nn)
Gáltovuonnjárga Galtefjordneset (no, nn)
Gáltovuotna Galtefjorden (no, nn)
Gánjasuolu Gandholmen (no, nn)
Gáranasjávri Korpvatnet (no, nn)
Gáranasjeakkit Korpmyran (no, nn)
Gáranasjohka Korpvasselva (no, nn)
Gáranasnjunni Korpfjellet (no, nn)
Gáranasskáidi Ravnfjellet (no, nn)
Gárátváhki Garaveibukta (no, nn)
Gárcojávri Råtjern (no, nn)
Gárddačearru Garsjøheia (no, nn)
Gárddajávri Garsjøen (no, nn)
Gárddajohka Garsjøelva (no, nn)
Gárddebealjávri Gardsjøen (no, nn)
Gárdegohppi Gjerdebukta (no, nn)
Gárdejávri Snarevatnet (no, nn)
Geađgesuolojávri Holmvatnet (no, nn)
Geahčeveainjárga Kjesvaneset (no, nn)
Gearddošjávri Grenseparvatnet (no, nn)
Geassebáikvárri Sommarplasstoppen (no, nn)
Geatkenjárga Fjellfrossnes (no, nn)
Geavgŋáluoppal Fossevatn (no, nn)
Geavŋŋis Skoltefoss (no, nn)
Gerddosjávri Reingjerdvatnet (no, nn)
Geresgohppi Lille Gamnesbukta (no, nn)
Geresgohppi Pulkbukta (no, nn)
Geresgohppi Store Gamnesbukta (no, nn)
Geresjeaggi Gamnesbuktmyra (no, nn)
Geresnjárga Kjerrisneset (no, nn)
Geresnjárga Pulkneset (no, nn)
Geresválla Gamneset (no, nn)
Gieddenjárga Vestre Straumsnes (no, nn)
Gieddenjárga Østre Straumsnes (no, nn)
Gieddesuolu Grasholmen (no, nn)
Gievju Kjøøya (no, nn)
Giillagohppi Kilbukta (no, nn)
Giillanjárga Kilnes (no, nn)
Goađášnjárga Steinskjernes (no, nn)
Goahtejávri Gamvatnet (no, nn)
Goahtejávrrit Gammevatnan (no, nn)
Goahteváhki Makkhola (no, nn)
Goalsejávri Fuglebukta (no, nn)
Goalsevágejávri Skipshamnvatnet (no, nn)
Goalseváhki Skipshamna (no, nn)
Goasoaivi Ørretvasshøgda (no, nn)
Goasojávrrit Ørretvatna (no, nn)
Goddejávri Kraftlaghyttevatnet (no, nn)
Goddejávri Villreinvatnet (no, nn)
Goddeluoppal Villreintjønna (no, nn)
Goikeguolbba Reingjerdemoen (no, nn)
Golmmešjávri Fiskevatn (no, nn)
Gonagasluokta Holmengråvika (no, nn)
Goŋatjávri Gorrvatnet (no, nn)
Goškknjárga Pandurneset (no, nn)
Govdaluokta Skogbukta (no, nn)
Govdoaivi Midtfjellet (no, nn)
Gožegohppi Råttenbukta (no, nn)
Gožjohka Kjeldenes (no, nn)
Gožolásis Svartskjæret (no, nn)
Guhččájávri Valpvatnet (no, nn)
Guhkesgálšajávri Råvatn (no, nn)
Guhkesjávri Langvatnet (no, nn)
Guhkesjávri Langvatnet (no, nn)
Guhkesjávri Langvatnet (no, nn)
Guhkesjávri Langvatnet (no, nn)
Guhkesjávri Skrukkebuktvatnet (no, nn)
Guhkesjávri Smalvatn (no, nn)
Guhkesluoppal Langvatn (no, nn)
Guhkesmohkejávri Gotmagavatnan (no, nn)
Gumpenjárga Ulvenes (no, nn)
Guobžasuolu Bjørnholmen (no, nn)
Guoikaluoppalskáidi Fosstjørnhøgda (no, nn)
Guollejávri Fiskevatnet (no, nn)
Guolleveadji Braselv (no, nn)
Guolleveaigohppi Braselvbukta (no, nn)
Guolleveaijávri Braselvvatnet (no, nn)
Guolleveailuoppal Braselvvatnet, l (no, nn)
Guolleveainjárga Braselvneset (no, nn)
Guorgajávri Viksjøen (no, nn)
Guorgoaivi Viksjøhøgda (no, nn)
Guoššeluokta Skrukkebukta (no, nn)
Guovllas Revholmen (no, nn), Revøya (no, nn),
Guovllasbohki Revøysund (no, nn)
Guovttemáhtaláš Tomathishøgda (no, nn)
Guovttemáhtejávri Tomathisvatnet (no, nn)
Guovžajávri Bjørnvatnet (no, nn)
Guovžajohka Bjørnebekken (no, nn)
Guovžavárri Bjørnefjellet (no, nn)
Gusajohaláš Kuelvhøgda (no, nn)
Gusajohka Fossbekken (no, nn), Kuelva (no, nn)
Guvžajávri Bjørnevatnet (no, nn)
Hálsoaivi Skardvasshøgda (no, nn)
Háškajávri Krokvatn (no, nn)
Hávgajávri Gjeddevatnet (no, nn)
Hávgajávri Gjeddevatnet (no, nn)
Hávgajávri Gjeddevatnet (no, nn)
Hávgajohka Gjeddevasselva (no, nn)
Hávgasealgi Gjeddeåsen (no, nn)
Hávgavárri Gjeddeåsen (no, nn)
Heaikkanjárga Heikeneset (no, nn)
Hervagurra Tjæredalen (no, nn)
Hirsanjárga Tømmerneset (no, nn)
Horošroggi Horsdalen (no, nn)
Horošváhki Vestre Horsvåg (no, nn)
Horošváhki Østre Horsvåg (no, nn)
Iešjávri Fingervatn (no, nn)
Išmmisjeakkit Išmismyran (no, nn)
Jaŋŋanjárga Tyttebærneset (no, nn)
Jámešgeađggjávri Banevatnet (no, nn)
Jeagilleahki Mosedalen (no, nn)
Jorbajávri Rundvatnet (no, nn)
Jorbalásis Nakkeskjæret (no, nn)
Jorbboaivi Rundhaugen (no, nn)
Juovsasuolu Josefholmen (no, nn)
Juovvajohka Urdalselva (no, nn)
Juovvavárri Banevasshøgda (no, nn)
Juranjohka Ropelva (no, nn)
Jurrajávri Durvatnet (no, nn)
Jussájávri Josarvatnet (no, nn)
Jussájohka Josarelva (no, nn)
Kosenjávri, Váltovuonjávri Småstraumvatnet (no, nn)
Kosenvárri Kosinfjellet (no, nn)
Ladni Festningen (no, nn)
Lavdnjejávri Torvfjellvatnet, yt (no, nn)
Lavdnjoaivi Ytre Torvfjellet (no, nn)
Láhpogoahoaivi Lappegammehodet (no, nn)
Lásárluoppal Lasaruskulpen (no, nn)
Lásságohppi Skjærbukta (no, nn)
Láttegeađggit Svenskesteinan (no, nn)
Lávkeluokta Laukbukta (no, nn)
Lávkeluokta Laukbukta (no, nn)
Lávkeluovttnjárga Laukbuktneset (no, nn)
Lávvojávri Teltvatnet (no, nn)
Lávvoriggejávri Teltgamvatnet (no, nn)
Leakšajávri Myrvatn (no, nn)
Levijohka Nilsbekken (no, nn)
Loddebákti Storfuglfjellet (no, nn)
Loddebávttjávri Fuglevatnet (no, nn)
Luŋkosjávri Holmvatnet (no, nn)
Luŋkosjávri Lankusvatnet (no, nn)
Luŋkosnjárga Junkersneset (no, nn)
Luovan Lyngøya (no, nn)
Luovangohppi Lyngøybukta (no, nn)
Mádjetjohka Langelva (no, nn)
Máhkkalásis Makkskjær (no, nn)
Máhkkalássjeaggi Makkskjermyra (no, nn)
Máhterinjáraláš Trondheimshøgda (no, nn)
Máhterinjárga Trondheimsneset (no, nn)
Máiddit Melkefoss (no, nn)
Málesvuotna Sagfjorden (no, nn)
Máregohppi Maribukta (no, nn)
Márenjárga Marineset (no, nn)
Márkkajohka Markibekken (no, nn)
Mártengohppi Martinkjosen (no, nn)
Máttavárri Taraldsenfjellet (no, nn)
Máttit Lavdnjejávrrit Torvfjellvatna, in (no, nn)
Máttit Lavdnjoaivi Indre Torvfjellet (no, nn)
Meašttir Mestersanden (no, nn)
Miennalásis Miennaskjeret (no, nn)
Mihkalnjárga Mikkelsnes (no, nn)
Mihkašjávri Mikkelvatnet (no, nn)
Mihkkalgohppi Mikkelsbukta (no, nn)
Moalkejávri Hesteskovatnet (no, nn)
Moalkevuonjávri Krokfjordvatnet (no, nn), Semskevatnet (no, nn)
Moalkevuonnjárga Krokfjordneset (no, nn), Semskeneset (no, nn)
Moalkevuotna Semskefjorden (no, nn), Krokfjorden (no, nn)
Muŋkajávri Munkvatnet (no, nn)
Muotkevárri Krokfjellet (no, nn)
Náhteleigohppi Natlibukta (no, nn)
Náhteleioaivi Natalifjellet (no, nn)
Neaskinvuotna Kobbvågen (no, nn)
Nirvagáisá Tverrfjellet (no, nn)
Nirvagohppi Storbukta (no, nn)
Nirvalásis Braselvskjær (no, nn)
Nissobákti Niseberget (no, nn)
Njallajávri Midtfjordvatnan (no, nn)
Njárgajávri Nesvatnet (no, nn)
Njávdánjohka Neidenelva (no, nn)
Njávdánvuotna Neidenfjorden (no, nn), Kjøfjorden (no, nn)
Njearreveaijávri Malbekkvatnet (no, nn)
Njearreveaijohka Malbekken (no, nn)
Njoammelcaskkas Harefossen (no, nn)
Njoammelčielgi Hareryggen (no, nn)
Njoammelčoalbmi Kjelmøysundet (no, nn)
Njoammellásis Hareholmen (no, nn)
Njoammelsealgejávri Ivargammevatnet (no, nn)
Njoammelsealgejohka Isakbekken (no, nn)
Njoaskoaivi Skardfjellet (no, nn)
Njukčajávri Svanevatnet, store (no, nn)
Njuorjeguoška Ulvestryka (no, nn)
Nuorttajohka Knutbekken (no, nn)
Nuvttejávrrit Djupvatnet, l (no, nn)
Nuvvosgohppi Høybukta (no, nn)
Nuvvosguolbba Høybuktmoen (no, nn)
Nuvvosjeaggi Høybuktmyran (no, nn)
Nuvvosoaivi Nosfjellet (no, nn)
Nuvvosoaivi Straumsbuktfjellet (no, nn), Nosfjellet, austre (no, nn)
Oaggunjávri Fiskvatnet (no, nn)
Oaggunjávri Store Fiskevatnet (no, nn)
Oažželuovttsuolojávri Stangholmvatnet (no, nn)
Ođag Reinøya (no, nn)
Ođagbeaski Klubben (no, nn)
Ođagčoalbmi Reinøysund (no, nn)
Olggut Rákkosváhki Ytre Sultenvika (no, nn)
Ondrejárčohkka Onderihompen (no, nn)
Onsiidnjárga Skolteneset (no, nn)
Pávosjeaggi Pavosmyra (no, nn)
Rastájávri Tverrvatnet (no, nn)
Rádjavađaš Grenserabben (no, nn)
Rádjeguolbba Grensemoen (no, nn)
Ráhpesoaijávri Urdfjellsvatnet (no, nn)
Ráhpesoaivi Urdfjellet (no, nn)
Ráhppajávri Haukedalsvatnet (no, nn)
Ráigebákti Fugleberg (no, nn)
Rákkosvágeleahki Sultenvikdalen (no, nn)
Rákkosváhki Indre Sultenvika (no, nn)
Rássejávri Gressvatnet (no, nn)
Rássejávrrit Gressvatnet (no, nn)
Reahpenjávri Reppenvatnet (no, nn)
Reaisavuotna Bugøyfjorden (no, nn)
Reamal Skogfoss (no, nn)
Ristajávri Korsvatnet (no, nn)
Ristamuornjárga Høyneset (no, nn)
Ristamuornjárga Korsneset (no, nn)
Ristamuoroaivi Korsfjellet (no, nn)
Rivdnjebahta Sølferbotn (no, nn)
Rivdnji Strømmen (no, nn)
Rivdnjoaivi Straumsnesfjellet (no, nn)
Roavvegáisa Timesholmfjellet (no, nn)
Roavvejárluobbalat Brannvasstjørna (no, nn)
Roavvejávri Solmerkevatnet (no, nn)
Roavvejávri Timesholmvatnet (no, nn), Branntjern (no, nn)
Roavvejohka Snauvatnelva (no, nn)
Roavvenjárga Råvaneset (no, nn)
Roavvevárri Brannfjellet (no, nn)
Roavvevárri Brannfjellet (no, nn)
Roavvevárri Brannfjellet (no, nn)
Roavvoaivi Braselvhaugen (no, nn)
Roavvoaivi Snaufjellet (no, nn)
Roggejáraláš Gravsjøfjellet (no, nn)
Roggejávri Gravsjøen (no, nn)
Ruhčeveaijávri Smukvatnet (no, nn)
Ruksesbákti Raudberget (no, nn)
Ruksesbákti Raudberget (no, nn)
Ruksesvuonjávri Holmengråvatnet (no, nn)
Ruksesvuonsuolu Holmengraaholmen (no, nn), Holmengrå (no, nn)
Ruksesvuotna Holmengråfjorden (no, nn)
Ruossavuotna Korsfjorden (no, nn)
Ruoššavuotna Nord-Leirvågen (no, nn)
Ruovddášjávri Trangdalsvatn (no, nn)
Ruovddášjávri Trangdalsvatnet (no, nn)
Ruovdevuotna Jarfjorden (no, nn)
Sarvvesjávri Elgvatnet (no, nn)
Savetjávri Skifjellvatnet (no, nn)
Savetvárri Skifjell (no, nn)
Sáhkkarasjávri Sakrisvatn (no, nn)
Sáhkkarasjeaggi Sakrismyran (no, nn)
Sáhkkarasjohka Sakrisbekken (no, nn)
Sáhkkarasluoppal Sakrisvatn (no, nn)
Sállan Skogerøya (no, nn)
Sállangeahči Skogerøyneset (no, nn)
Sámetjávri Store Sametti (no, nn)
Sámetjeaggi Sametimyra (no, nn)
Sámetjohka Sametielva (no, nn)
Sámetluoppal Lille Sametti (no, nn)
Sáttoguolbba Sandmoen (no, nn)
Sáttojávri Sandvatnet (no, nn)
Sáttojohka Sandvasselva (no, nn)
Sáttoluokta Sandbukta (no, nn)
Sáttoluovttgáisá Sandbukttind (no, nn)
Sáttonjárga Sandneset (no, nn)
Sávzačohkka Saufjellet (no, nn)
Seavanjávrrit Djupvatn (no, nn)
Seavttejávri Beitevatnet (no, nn)
Serbergurra Elgdalen (no, nn)
Siidejohgohppi Karpbukta (no, nn)
Siidejohka Karpelva (no, nn)
Sildegohppi Sildbukta (no, nn)
Sirddašoaivi Sivertsfjell (no, nn)
Sitnogohppi Breidbukta (no, nn)
Skálvejávri Holmvatnet, l (no, nn)
Skálžojávri Skjelvatnet (no, nn)
Skálžojohka Skjellbekken (no, nn)
Skárfoaivi Skarvfjell (no, nn)
Skiipajávri Palmstrømvatnet (no, nn)
Skuvgegohppi Kimbukta (no, nn)
Skuvgit Skogerøyværet (no, nn)
Skuvlagohppi Oksebåsen (no, nn)
Smiella Smella (no, nn)
Snuordobeasgohppi Ellinghamn (no, nn)
Snuordobeaski Klubben (no, nn)
Soatnoaivi Oksfjellet (no, nn)
Spiidnesuolu Svinøya (no, nn)
Stággolásis Stongskjæret (no, nn)
Stáločohkka Stallofjellet (no, nn)
Stálogohppi Stallobukta (no, nn)
Stohkkemuorjávri Rostokkvatnet (no, nn)
Strimppejávri Strømpevatnet (no, nn)
Stuorát Sáttojároaivi Nordre Sandvasshøgda (no, nn)
Stuorátsuolu Kobbholmen, midtre (no, nn)
Stuorra Hálsejávri Skardvatnet, store (no, nn)
Stuorra Juranjávri Store Ropelvvatnet (no, nn)
Stuorra Suolojávri Holmsjøen (no, nn)
Stuorra Šákšajávri Store Loddevatnet (no, nn)
Stuorrageađgenjunis Storbergnasen (no, nn)
Stuorragohppi Storbukta (no, nn), Laksebukta (no, nn)
Stuorrajávri Andrevatn (no, nn)
Stuorrajávri Battervatnet (no, nn)
Stuorrajávri Storvatnet (no, nn)
Stuorrajávri Vegnesvatnet (no, nn)
Stuorrajeaggi Stormyra (no, nn)
Stuorraleahki Stordalen (no, nn)
Stuorraluokta Storbukt (no, nn)
Stuorrasuolu Vagnfjordholmen (no, nn)
Stuorravárri Storfjellet (no, nn)
Stuorravuollevárri Pandur (no, nn)
Suohpajávri Madvikvatnet (no, nn)
Suohpajeaggi Sopnesmyra (no, nn)
Suohpanjárga Sopnes (no, nn)
Suohpášjávri Korsdalsvatnet (no, nn)
Suohpášjohka Korsdalsbekken (no, nn)
Suoidnejávri Gressholmvatnet (no, nn)
Suoidneluobbalat Sennagrasvatna (no, nn)
Suolojávri Holmvatn (no, nn)
Suolojávri Holmvatnet (no, nn)
Suolojávri Holmvatnet (no, nn)
Suolojávri Holmvatnet (no, nn)
Suolojávri Holmvatnet (no, nn)
Suolojávri Holmvatnet (no, nn)
Suolovárgohppi Sølferbukta (no, nn)
Suotnjojávri Komagsenevatn (no, nn)
Surotjávri Myggvatn (no, nn)
Surotjávri Sagvatnet (no, nn)
Surotjohka Sagelva (no, nn)
Surotvárri Sagvatnfjellet (no, nn)
Suttesvuomejávrrit Blautmyrvatnan (no, nn)
Suttesvuomejohka Blautmyrelva (no, nn)
Šákšagoarrunjárga Loddeneset (no, nn)
Šávkkenhámman Brashamna (no, nn)
Šávkkensuolu Brasholmen (no, nn)
Šilljovárri Ravnfjellet (no, nn)
Šiššajohka Spurvbekken (no, nn)
Šoaranluokta Leirpollen (no, nn)
Šorjabákti Hengeklippen (no, nn)
Šovkesjohka Bleikbekken (no, nn)
Triffannjárga Trifanneset (no, nn)
Triffanoaivi Trifonhøgda (no, nn)
Uhca Juranjávri Lille Ropelvvatnet (no, nn)
Uhcavuonjávri Langfjordvatnet (no, nn)
Uhcavuotna Langfjorden (no, nn)
Uhcit Hálsejávri Skardvatnet, l (no, nn)
Uhcit Sáttojároaivi Sandvasshøgda, s (no, nn)
Uhcit Šákšajávri Lille Loddevatnet (no, nn)
Uhcitsuolu Indre Kobbholmen (no, nn)
Ule-Kristtášjávri Ole Guttormvatnet (no, nn)
Urračohkajávri Vardhaugvatnet (no, nn)
Urračohkka Vardhaugen (no, nn)
Urralásis Mattisholman (no, nn)
Urraláš Brastind (no, nn)
Uvdu Munkelva (no, nn)
Uvdugorži Munkelvfossen (no, nn)
Uvduvuotna Munkefjorden (no, nn)
Vađajávri Store Valvatnet (no, nn)
Vanasgohppi Båthamna (no, nn)
Važžejohka Sandneselva (no, nn)
Važžejohka Sandneselva (no, nn)
Važželeahki Sandnesdalen (no, nn)
Váccastanjávrrit Langvatnet (no, nn)
Vággahovsuolojávri Steinholmvatnet (no, nn)
Vággegáisá Vaggetind (no, nn)
Vággejávri Vaggevatnet (no, nn)
Váltovuonnjárga Småstraumneset (no, nn)
Váltovuotna Småstrauman (no, nn)
Vársaljávri Følvatnet (no, nn)
Veadjejohka Klokkerelva (no, nn)
Veahčerjávri Botnvatnet (no, nn)
Veahčerjávri Hammarvatnet (no, nn)
Vierrageahči Verigas (no, nn)
Vilgesgeađgi Kvitsteinen (no, nn)
Vilgesnjáraláš Kvitneshøgda (no, nn)
Vilgesnjárga Svømmeneset (no, nn)
Vuojahangohppi Svømmbukta (no, nn)
Vuoksajáraláš Oksefjellet (no, nn)
Vuoksajávri Oksevatn (no, nn)
Vuolimus Roavvejávri Snauvatnet, nedre (no, nn)
Vuolit Nieidajávri Svartakslvatnet (no, nn)
Vuorján Jakobselva (no, nn)
Vuorjánjávri Jakobselvvatnet (no, nn)
Vuorječearru Grensefjellet (no, nn)
Vuorkeljávri Store Kobbholmsvatnet (no, nn)
Vuorkelluoppal Kobbholmvatnet, l (no, nn)
Vuorkelvuotna Kobbholmfjorden (no, nn)
Vuorrebávttit Hungern (no, nn)
Vuoskkojároaivi Abbortjørnhøgda, s (no, nn)
Vuoskkojávri Store Abborvatnet (no, nn)
Vuoskkojávrrit Abbortjørnan (no, nn)
Vuosttamuščearru Førstevassheia (no, nn)
Vuosttamušjávri Førstevatn (no, nn)
Vuosttamušjohka Førstevasselva (no, nn)
Vuosttamušoaivi Førstevassfjellet (no, nn)
Vuottasgohppi Sildkroken (no, nn)
Vuottasoaivvit Sandhaugane (no, nn)
Vuovssoaivi Nordre Abbortjørnhøgda (no, nn)


Liŋkkat[rievdat | Rievdat gáldu]

Málle:Finnmárkku sámegiel báikenamat