Čáhppesjieret

Wikipedia'as/is
Čáhppesjierihat

Čáhppesjieret dahjege sáhppesjieret dahjege čáhppesjierit (Ribes nigrum) lea jieretšattuid čerdii gullevaš miestta. Dábálaččat čáhppesjierehat leat gilvvagárdemuorjjit.